Urbana oprema mesta Tolmin

 1. UVOD - NAMEN NALOGE

Urbana oprema je eden od pomembnejših dejavnikov v mestnem prostoru. Ima namreč dve pomembi funkciji, ki vplivata na doseganje dobrega počutja ljudi v prostoru:

 • Uporabnostno funkcijo: pomaga, ureja prostor, obvešča
 • Estetsko funkcijo: usklajena z mestno arhitekturo vpliva na ugodno počutje

Ker jo ljudje hitro opazijo, je še toliko bolj pomembno, da je tipizirana, usklajena s prostorom in izbrana pazljivo in tankočutno.

Izbor urbane opreme v Tolminu je pomanjkljiv. Urbana oprema ni tipizirana in prilagojena okolju v katerem je postavljena. Zato je cilj naloge, da se določijo posamezni deli mesta, ki bi imeli če ne enako, vsaj slogovno slično urbano opremo, ki bo prijazna do ljudi in prijetna za oko.

 1. DELITEV IN SPISEK URBANE OPREME PO NAMENU IN UPORABI

Urbana oprema se deli glede na njen namen in uporabo. Kljub temu pa mora biti oblikovno med seboj usklajena. Osnovna razdelitev opreme glede na funkcijo je naslednja:

 1. Razsvetljava: cestne svetilke, samostoječe ul.svetilke, stenske ul.svetilke, parkovne svetilke
 2. Ograje, mejniki: stebrički, ograje, mejniki
 3. Počitek in rekreacija: klopce, mizice, igrala, počivališča, kotički za otroke
 4. Čiščenje: smetnjaki, ekološki otoki
 5. Informiranje: oglasne table, informacijske table, mesta za plakate
 6. Oprema za vodo: fontane, pitniki
 7. Specializirana drobna oprema: stojala za kolesa, ščitniki za drevesa ( deblo, korenina ), cvetlična korita, korita za drevesa, nadstreški
 1. GROBA RAZDELITEV TOLMINA - FUNKCIJSKA IN ARHITEKTURNA

Zgodovinsko, funkcijsko in arhitekturno lahko Tolmin razdelimo na sledeč način:

 1. Stari del mesta

Ta del, ki je še ostanek prvotnega vaškega dela naselja, se razteza od Zaloga, preko Klanca in Partizanske poti do »Gase«.

 1. Osrednji del mesta

Ta del poteka od Trga 1. maja do parka ob Cerkvi. Pomeni upravno, kulturno in uslužnosno središče mesta.

 1. Bivalni del mesta

  • Blokovna gradnja
   Obsega področje od Prekomorskih brigad do Gregorčičece ulice.

  • Bivalni del mesta–individualna gradnja
   Področje od Petelinca, ulice Albina Rejca, do območja pod gradom in na hribih.
 2. Športni in izobraževalni del

Ta del obsega področje športnega centra Brajda, oklico Šolskega centra.

Posamezni deli mesta so bili grajeni v različnih obdobjih. Zato so arhitekturno med seboj različni, znotraj območij pa so stavbe slogovno podobne. Razen nekaterih izjem, kot so blagovnica, pošta, avtobusna postaja, NKBM, …. , so v osrednjem delu mesta starejše stavbe oz. stavbe, ki so bile načrtovane v starem slogu furlanske arhitekture ( nova Upravna enota, stara blagovnica – Ošterija No1 ). Bivalni del, ki je nastajal po drugi svetovni vojni, ko so se gradili bloki in hiše, je večinoma bil zgrajen tipsko ali pa so nove stavbe zgrajene skladno s PUP-i. Šolski center, telovadnica in dijaški dom so zgrajeni v istem slogu, arhitektura pa nima nobene zveze s predhodno navedenimi deli Tolmina.

 1. ZGODOVINA URBANE OPREME V TOLMINU

Posebno pri starem in osrednjem delu mesta, bi se pri izboru stila urbane opreme veljalo zgledovati po opremi, ki se je uporabljala in postavljala v času, ko so ta dva dela mesta gradili. Urbana oprema je bila namreč primerno usklajena z arhitekturo tistega časa.

Dodatne informacije